Stanovisko CZ ECAV Zvolen 19. decembra 2020

Vážení bratia a sestry všetci sledujeme nepriaznivý vývoj pandémie COVID 19 na Slovensku. Dnešná situácia si vyžaduje jasný postoj aj zo strany alebo predovšetkým zo strany predstaviteľov cirkvi a teda aj nášho cirkevného zboru vo Zvolene. Vláda Slovenskej republiky v aktuálnom Vestníku zverejnenom 17.12.2020 a platnom od 19.12.2020 povolila aj naďalej konať bohoslužby za podmienok:

1. a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

2. b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

3. c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

4. d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 ,

5. e) dodržiavať respiračnú etiketu,

6. f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

7. g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

8. h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,

9. i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

10. j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

11. k) zakazuje sa podávanie rúk,

12. l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

13. m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

 Väčšinou sme si na takéto opatrenia v kostoloch zvykli.

 Sme radi, že nám je stále umožnené napriek súčasnej situácii v SR sa stretnúť v chráme Božom na službách Božích no vzniká však špecifická situácia, kedy aj napriek možnosti a dodržaniu všetkých predpísaných opatrení, je proti logike opatrení (zníženie mobility) stretanie sa na službách Božích vo veľkej miere. Nie je predpoklad, že počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov predovšetkým štedrého večera sa v kostole v jednom momente stretne menej ľudí v prepočte 1 účastník na 15m2. Z tohto dôvodu predsedníctvo CZ ECAV Zvolen naďalej odporúča využívať možnosť sledovania Služieb Božích naživo prenášaných pomocou sociálnej siete Facebook a video kanálu Youtube.  

Naďalej trvá naša prosba sledovať tieto služby Božie takýmto spôsobom z bezpečia domova. A nakoľko počet prítomných v kostole je podľa opatrení a nariadení limitovaný na cca 106 v snahe neukrivdiť nikomu z účastníkov sviatočných služieb Božích sme prijali rozhodnutie služby Božie konané  od 21. decembra 2020 až do 11. januára 2021 vysielať pomocou médií bez účasti návštevníkov v kostole.

Ide o to, aby sa nestalo, že by niekto musel odísť spred kostola z dôvodu prekročenia limitu počtu. Naše rozhodnutie sa opiera o názor vedeckých autorít z biomedicínskeho prostredia.

K týmto opatreniam nás vedie predovšetkým snaha byť ohľaduplný predovšetkým k najviac zraniteľným skupinám aj v našom cirkevnom zbore.

Ku zmene opatrení prikročíme podľa vývoja pandemickej situácie. Za pochopenie a Vaše modlitby ďakujeme a prajeme všetkým členom nášho cirkevného zboru ako aj obyvateľom nášho mesta hojnosť Božej milosti, veľa zdravia a požehnané a pokojom a láskou naplnené Vianočné sviatky!

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Zvolen

Stanovisko CZ ECAV Zvolen

Stanovisko CZ ECAV Zvolen
Bratia a sestry, od 1. októbra 2020 na základe vyhlásenia opatrení proti šíreniu COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia – teda aj naše Služby Božie – sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom päťdesiat účastníkov (vrátane farára, kostolníčky a kantora) a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – dezinfekcia a zákaz podávania rúk).
Sme radi, že sa môžeme napriek súčasnej situácii v SR stretnúť v chráme Božom na službách Božích. Služby Božie budú aj naďalej vysielané naživo prostredníctvom sociálnych sietí cez Facebook alebo Youtube kanál CZ zboru. Chceme však poprosiť tých, ktorí majú možnosť sledovať tieto služby Božie takýmto spôsobom, aby ešte zostali doma a uvoľnili miesto tým, ktorí túto možnosť nemajú a doteraz ani nemali. Napriek veľkosti nášho kostola je počet účastníkov služieb Božích limitovaný. Aby sa teda nestalo že by niekto musel odísť spred kostola z dôvodu prekročenia limitu počtu.
Služby Božie budú prebiehať v riadnom čase tak ako doteraz dopoludnia o 9:00 hod. predovšetkým pre seniorov teda staršiu generáciu a podvečer o 17:00 hod. pre mladšiu generáciu (do 60r). Do pozornosti dávame práve tieto večerné služby Božie, ktoré sú málo navštevované, aby ste pokiaľ je to možné uprednostnili práve tie.
Ku zmene opatrení prikročíme podľa vývoja pandemickej situácie. Za pochopenie ďakujeme!
Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Zvolen

Bratia a sestry, od 1. októbra 2020 na základe vyhlásenia opatrení proti šíreniu COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia – teda aj naše Služby Božie – sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom päťdesiat účastníkov (vrátane farára, kostolníčky a kantora) a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – dezinfekcia a zákaz podávania rúk).

Sme radi, že sa môžeme napriek súčasnej situácii v SR stretnúť v chráme Božom na službách Božích. Služby Božie budú aj naďalej vysielané naživo prostredníctvom sociálnych sietí cez Facebook alebo Youtube kanál CZ zboru. Chceme však poprosiť tých, ktorí majú možnosť sledovať tieto služby Božie takýmto spôsobom, aby ešte zostali doma a uvoľnili miesto tým, ktorí túto možnosť nemajú a doteraz ani nemali. Napriek veľkosti nášho kostola je počet účastníkov služieb Božích limitovaný. Aby sa teda nestalo že by niekto musel odísť spred kostola z dôvodu prekročenia limitu počtu.

Služby Božie budú prebiehať v riadnom čase tak ako doteraz dopoludnia o 9:00 hod. predovšetkým pre seniorov teda staršiu generáciu a podvečer o 17:00 hod. pre mladšiu generáciu (do 60r). Do pozornosti dávame práve tieto večerné služby Božie, ktoré sú málo navštevované, aby ste pokiaľ je to možné uprednostnili práve tie.

Ku zmene opatrení prikročíme podľa vývoja pandemickej situácie. Za pochopenie ďakujeme!

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Zvolen