Zvolen, 10.12.2020         

Milé sestry a milí bratia.

 

Včera (9.12.2020) boli prijaté nové protipandemické opatrenia. Z vyjadrenia hlavného hygienika pána Mikasa vyplýva, že počas vianočných sviatkov budeme môcť konať služby Božie za rovnakých podmienok, ktoré platia aj momentálne: 50% kapacita chrámov + šachovnicové sedenie, rúška, odstupy, hygiena rúk, atď...

Čakáme však, že ohľadom vianočných služieb Božích prídu ešte osobitné usmernenia.

Čo sa týka štandardného poriadku služieb Božích, nie sú žiadne obmedzenia. (Skrátenie spoločných piesní či liturgie je iba v rovine odporúčania). Ohľadom Večere Pánovej platia pravidlá, ako doteraz.

Touto cestou Vás chceme poprosiť o dve veci:

Nakoľko  na Vianoce očakávame vyššiu účasť v našich chrámoch, prosíme Vás, aby ste počas jednotlivých sviatkov ponúkli v cirkevných zboroch viacero časových možností bohoslužobných stretnutí. Týmto spôsobom by sme vedeli dodržať 50%-tnú kapacitu a do veľkej miery predišli situácii nemožnosti vstupu do chrámu. 

(Niektoré zbory to už teraz riešia tak, že ponúkajú lístky rôznej farby. Každá farba predstavuje služby Božie v iný čas).

Zároveň Vás chceme poprosiť, aby sme boli príkladom pre spoločnosť v dodržiavaní hygienických opatrení a najmä v tejto náročnej situácii sa snažili ľudí viesť k vzájomnej zodpovednosti, pokoju a  trpezlivosti.

Všetci si uvedomujeme, že situácia okolo COVID 19 trvá už pomerne dlho, ale nezodpovednosťou tento zápas neukončíme.

 

Prajeme Vám veľa duchovných aj telesných síl v týchto náročných časoch, nech uistenie o Kristovej blízkosti Vás povzbudzuje a dáva dostatok pokoja, lásky  a moci  Jeho Ducha. 

 

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:

 

                                                                    

Ján Hroboň, biskup ZD                                                          Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD


 

Usmernenie ECAV

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)    v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. 

Bratia a sestry, pozdravujeme Vás pozdravom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista: Pokoj Vám!

1. Predovšetkým, nedajme šancu panike. Koronavírus je nebezpečný, musíme byť mimoriadne opatrní a dodržiavať všetky pravidlá hygieny a správania sa tak, ako to zodpovedné úrady prezentujú v médiách. Buďme ohľaduplní najmä voči najstarším členom cirkvi, ktorí môžu byť vírusom najviac ohrození, nevystavujme ich zbytočnému riziku. Na druhej strane si zachovajme zodpovednosť duchovných za povzbudzovanie k viere, k skutkom milosrdenstva, k bratsko-sesterským vzťahom a v neposlednom rade aj k pokániu. Veď je významnou biblickou tradíciou, že vonkajšie dopustenia vždy znamenali aj výzvu k pokániu.

2. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania.

3. Pri prisluhovaní Večere Pánovej pri podávaní vína je možné dočasne použiť jednorazové poháriky. Zároveň je potrebné dbať na to, aby si každá osoba pred podávaním chleba dostatočne dezinfikovala ruky. Večeru Pánovu možno podávať aj tak, že podávaný chlieb (oblátku) pred vložením do úst čiastočne namočíme vo víne. Ak sa prisluhujúci dotkne pier komunikanta, je potrebné bezprostredne si utrieť ruky dezinfekčnou utierkou. Takýto spôsob prisluhovania si vyžaduje spoluprácu informovaných asistentov a tiež vysvetlenie mimoriadnej okolnosti.

3. Seniorálne konventy je potrebné odložiť na obdobie po Veľkej noci. Materiály predkladané seniorálnemu konventu je možné zaslať na dištriktuálne biskupské úrady aj vopred, samozrejme okrem zápisnice. Na poveľkonočné obdobie sa odkladajú aj ďalšie seniorálne, dištriktuálne a celocirkevné podujatia, vrátane zasadnutí orgánov, komisií a výborov.

4. Pohreby sa konať musia. Opäť je treba dodržiavať všetky odporúčané pravidlá hygieny a správania sa. V liturgickej časti poriadku pohrebu je možné podľa vlastného uváženia skrátiť poriadok na nutné minimum. Zachovajte však vážnosť obradu a zvesť Božieho slova. Na zmeny v poriadku upozornite vopred smútiacu rodinu.

5. Ak sú pripravené sobáše a krsty, ktoré sa už nedajú preložiť, vykonajte ich podobne s dodržaním všetkých pravidiel hygieny a zodpovedného správania sa, s použitím nutného minimálneho liturgického poriadku.

6. Biblické hodiny, spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia žiadame rovnako nekonať do odvolania podľa pokynov verejných autorít.

7. Pri každej príležitosti ponúknite ľuďom ktorí sú vám zverení, možnosť osobne počúvať Božie slovo z rozhlasu, z televízie, z ich archívov a z facebooku. Práve v tomto čase buďme aktívnejší v čítaní si Biblie, kvalitnej evanjelickej literatúry, Evanjelického posla spod Tatier a pod. Veľa si spievajme naše duchovné piesne, povzbudzujme sa k modlitbám. Máme za čo prosiť a čo vyznávať Pánu Bohu. Táto situácia je príležitosťou k obnove rodinných pobožností, k úprimným duchovným rozhovorom a k osobnému zdieľaniu sa v našich rodinách, alebo malých susedstvách.

Bratia a sestry, každá mimoriadna situácia, ktorá sa deje spoločnosti ako aj jednotlivcom, je Božím volaním k pokániu a k sebareflexii. Je pozvaním k novému, lepšiemu životu. A je tiež upozornením, že sme slabí, hriešni a pominuteľní. Využime tento čas k zmiereniu, k vernejšiemu nasledovaniu Spasiteľa Pána Ježiša. Nanovo sa učme byť k sebe slušní a zhovievaví, láskaví a odpúšťajúci. Situácia, v ktorej sa nachádzame nie je len hrozbou, je aj šancou, že sa otvoríme Pánu Bohu a blížnym a celým srdcom sa obrátime k Nemu.

            Aj v tejto našej situácii sa povzbudzujeme Božím slovom:

            Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. 1. Kor 10, 13

Predsedníctvo ECAV
Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Brozman, generálny dozorca

Bratislava 10.03.2020