Spoločenstvo evanjelických žien

.

15.05.2015 20:00

„Spoločenstvo evanjelických žien (ďalej SEŽ) je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku. Vyrastá z nej, zúčastňuje sa na jej živote a pracuje pre ňu. Naším cieľom je vytvárať v cirkevných zboroch útulný domov pre veriacich a pripravovať láskyplné prijatie pre všetkých, ktorí potrebujú útočisko v chladnom, na lásku chudobnom svete. Pre sestry, ktoré konajú službu v cirkvi, či už slúžia ako farárky, organistky, učiteľky náboženstva, či záhradníčky, kostolníčky, vedúce detských besiedok alebo hostiteľky pri cirkevných slávnostiach, ale aj pre všetky záujemkyne túžiace po kresťanských hodnotách, SEŽ pripravuje príležitosti na duchovné vzdelávanie, budovanie dobrých medziľudských vzťahov, posilnenie viery, obnovu síl a radosti zo života i z práce. Aby sa cez nás mohla prelievať do sveta Božia láska, ktorá učí hľadajúcich hľadať a nachádzať Božiu tvár. Zmysel činnosti Spoločenstva veľmi dobre vyjadruje citát z Písma: "Tak aj vy, keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi." /1.Kor.14,12/“ prevzaté z oficiálnej stránky www.sezs.sk

Takéto spoločenstvo chceme tvoriť aj v rámci nášho cirkevného zboru a preto pozývam všetky ženy na naše stretnutie každý prvú utorok v mesiaci o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare.